respite super gising painting collection

“Super Gising”

Ang mga ama ay madalas tawaging “pinuno ng pamilya;” kinokonsulta ng mga anak para sa karunungan, tinutularan bilang modelo, at inaasahan upang sustentuhan at protektahan ang pamilya. Lahat ng ito ay nagdudulot ng paghanga, at ito rin ang mga katangiang hinahanap natin sa isang “bayani.”

Translate – English

Fathers are usually called “head of the family;” children consult them for wisdom, look up to them as role models, and depend on them as providers and protectors. All these brings admiration, and these are the same things we look for in our “heroes.”

respite super gising panawagan upang mamulat

(Sumulpot) ang Pop-art, hinamon ang paniniwala ng lipunan sa kung ano ang nararapat tawaging sining. “Pagtanggi sa parehong pangingibabaw ng ‘mataas na sining’ ng nakaraan, at sa pagpapanggap ng ibang napapanahong avant-garde na sining;” para narin itong isang paraan, ng pag-alsa kontra sa nakasanayang pananaw.

Translate – English

Pop-art (emerged and) challenged how society believed what art should be. “Rejecting both the supremacy of the ‘high art’ of the past, and the pretensions of other contemporary avant-garde art;” in a way, a revolt against how something is perceived to be.

May nagsabi na ang pagka-ama “ay pagmamahal, pangangalaga, at paghahanapbuhay lamang;” isang responsibilidad na itaguyod ang pamilya; at ang mga ama ay mayroong obligasyong moral na tulungan ang mga anak na lumaking “mabuting tao,” at matutong “gumawa ng malalayang desisyon na (sana ay) may kahalagahan.”

Translate – English

Someone said fatherhood “is just love, care, and work;” a responsibility to lead the family; that fathers have a moral obligation to help children grow up to become “good people,” and learn “to make free decisions that are (hopefully) meaningful.”

respite super gising mamulat

Marahil ang “Super Gising” ay isang panawagan upang mamulat, maging mapagmasid, dahil baka hindi pala sila “bayani;” ginagawa lamang nila ng mabuti ang kanilang trabaho, at iyon ang nararapat–na humiling tayo ng kakayahang maging magaling, mahusay, at matagumpay mula sa “pinuno ng pamilya;” sapagka’t “sila lamang na nangangamba, at nayayanig sa ‘pagiging-ama,’ ang karapat-dapat na umangkin ng walang katapusang responsibilidad”–sa pamumuno.

Translate – English

Maybe “Super Gising” is a call to wake up, to keep watch, because they might not be “heroes” after all; they are just doing their job well, and that is how it should be–that we should ask for competence from the “head of the family;” because “only those who fear and tremble in the face of ‘fatherhood’ are worthy of assuming its infinite responsibility”–to lead.

Ang lipunan ay may posibilidad na bigyan ng labis na pagpuri ang pagka-ama… Subalit hindi natin sinasabing tayo’y maging walang hiya, at humiling ng “perpektong” ama; sa halip ay maging hamon ito sa kanila (at sa atin, bilang mga ama sa hinaharap) na mamuno sa pamilya; pangaralan ang mga anak “tungo sa buhay ng kabutihan,” para sa mga ama na “gawin ang pinapangaral,” at gumamit ng “disiplina ngunit may kasamang lambing at pagmamahal.” Pagkatapos lamang nito, na sila ay maaaring tumanggap ng ating paghanga.

Translate – English

Society tends to romanticize fatherhood… Although this does not mean we should be ungrateful, and ask for “perfect” fathers; but rather a challenge for them (and us, as future fathers) to lead the family; educate children “towards a life of virtue,” for fathers to “walk their talk,” and employ “discipline but tempered by tenderness and affection.” In turn, deserving our admiration.

isang panawagan respite super gising

Ang “Super Gising” ay pininta ni @pancho_karambola para sa nakaraang eksibit ng respite na “Kape Kape;” isa itong pribadong koleksyon ng respite–ngayo’y ipinagbibili. Ang imaheng ito ay tila isang tagapangasiwa, pinuno, o maaari ding isang “bayani”…na handang humarap sa kahit anong pagsubok; at sa tingin namin ay naaangkop bilang tampok sa araw ng mga ama; sapagka’t marami itong kahulugan, na ang mga nanay ay nagsisilbing “tatay” din, ang mga namumuno ay tinatawag ding “pinuno ng pamilya;” at ito rin ay nagbibigay ng katanungan: “dapat lang ba na basta-basta silang tawaging ‘bayani?’ O sila ba ay dapat hingan ng kakayahang maging magaling, mahusay at matagumpay?”

Translate – English

“Super Gising” is a painting by #panchoKarambola for respite’s past exhibit “Kape Kape;” a private collection of respite–currently for sale. This portrait looks like a boss, a leader, a “superhero” even…ready to face the challenges; and we think this is fitting as a father’s day post; because this can mean many things, that mothers can be “fathers” too, our leaders can be called “head of the family;” and it asks “shall we simply call them ‘heroes?’ or demand competence?”

* https://www.britannica.com/art/Pop-art
* https://www.iep.utm.edu/parentri/
* https://www.adnu.edu.ph/urc/download/p035p050.pdf
* https://www.newstatesman.com/politics/2015/02/paternity-leave-why-we-should-stop-romanticising-fatherhood
* https://aeon.co/essays/what-the-childless-fathers-of-existentialism-teach-real-dads
* https://www.psychologytoday.com/us/blog/why-we-need-heroes/201906/why-our-fathers-are-heroes